قیمت و خرید کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه | حمید طباطبایی | انتشارات ورزش

menuordersearch
behtarinketab.com
کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه | حمید طباطبایی | انتشارات ورزش
کاربر گرامی در صورتی تمایل دارید، هنگام تغییر وضعیت این کالا به شما اطلاع رسانی گردد. تظیمات را تکمیل نمایید.
اطلاع رسانی در وضعیت:اطلاع رسانی از طریق:


اطلاع رسانی

کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه
کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه
کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه
کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه
کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه
کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه
کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه
کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه
کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه
کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه
کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه
کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه
کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه
کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه
کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه
...

کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه | حمید طباطبایی | انتشارات ورزش

(0)
(0)

چاپ اول 1395

رنگ و مدل کالا
چاپ اول 1395
گارانتی کالا:

ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کتاب

تعداد
+
_
عدد نا موجود
40,000 تومان

توضیح و ویژگی‌‌‌‌های مهم

سوالی دارید؟

کاربران عزیز فروشگاه بهترین کتاب

با سلام، به زودی با ارائه پرفروش ترین و بهترین کتاب ها در خدمت شما هستیم. (ممنون از صبوری شما عزیزان)
هر گونه انتقاد و پیشنهادی دارید میتوانید از طریق صفحه تماس با ما در میان بگذارید.
سپاس از همراهی شما

پشتیبانی آنلاین

معرفی کتاب

کتاب تمرین با وزنه راهنمایی برای همه (weight training) توسط گرانت گریفیتس (Grant Griffiths) گردآوری و تالیف شده است. دکتر حمید طباطبایی این اثر را به زبان فارسی ترجمه نموده اند. انتشارات ورزش اولین چاپ کتاب را در سال 1395 تهیه و منتشر کرده است.

موضوع: تربیت بدنی > رشته‌‌‌‌های ورزشی > بدنسازی و پرورش اندام

نوع جلد: شومیز

قطع: رقعی

نوبت چاپ: 1

سال چاپ: 1395

شابک: 9786007356753

تعداد صفحات: 200

وزن: 228 گرم

مقدمه مترجم

در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﻼﻣﺘﻰ و ﺑﺪﻧﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻀﻼﺗﻰ ورزﯾﺪه ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺰ ورزﺷﮑﺎران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ روزه ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ورزﺷﮑﺎرى ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﻰ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺗﻤﺮﯾﻨﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺗﻼش ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺮﯾﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ،اﻓﺰوده ﻣﻰﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﻰ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﻰ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ در ﺧﺼﻮص آن ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﻰ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ ﺑﺪون رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﻰ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى ﺳﺎده و ﺟﺬاب از اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮاى اﻓﺮادى ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺒﺘﺪﯾﺎناﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺎ وزﻧﻪ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺎ وزﻧﻪ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﺪى، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و دو ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﻰ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ اول در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺮﯾﻦ، ﺳﺮد ﮐﺮدن ﭘﺲ از ﺗﻤﺮﯾﻦ، وﺳﺎﯾﻞ و اﻟﺒﺴﻪ، ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻓﺮد ﮐﻤﮑﻰ و ﺑﺮرﺳﻰ ﮔﺮوهﻫﺎى ﻋﻀﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن درﺑﺎره رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﻰ ﺑﺮاى ﻧﯿﻤﺮخﻫﺎى ﺑﺪﻧﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ وزﻧﻪ ﺑﺮاى ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻋﻀﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم آﻣﻮزش داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻰ ﺳﺎده ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﻰ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺘﻰ و ﺑﺪﻧﯽ ورزﯾﺪه ﺗﻼش ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺎ وزﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

مزایای خرید

تهران - فروشگاه اینترنتی بهترین کتاب
مشاهده، بررسی و خرید کتاب ها از طریق سایت و اینستاگرام فروشگاه بهترین کتاب انجام می‌شود جهت ارتباط با ما می‌توانید از طریق صفحه تماس با ما سایت اقدام کنید.

logo-samandehi