قیمت و خرید کتاب دایرة المعارف قدرت و عضله | داود بیات | انتشارات ورزش

menuordersearch
behtarinketab.com
کتاب دایرة المعارف قدرت و عضله | داود بیات | انتشارات ورزش
کاربر گرامی در صورتی تمایل دارید، هنگام تغییر وضعیت این کالا به شما اطلاع رسانی گردد. تظیمات را تکمیل نمایید.
اطلاع رسانی در وضعیت:اطلاع رسانی از طریق:


اطلاع رسانی

کتاب دایرة المعارف قدرت و عضله
کتاب دایرة المعارف قدرت و عضله
کتاب دایرة المعارف قدرت و عضله
کتاب دایرة المعارف قدرت و عضله
کتاب دایرة المعارف قدرت و عضله
کتاب دایرة المعارف قدرت و عضله
کتاب دایرة المعارف قدرت و عضله
کتاب دایرة المعارف قدرت و عضله
کتاب دایرة المعارف قدرت و عضله
کتاب دایرة المعارف قدرت و عضله
کتاب دایرة المعارف قدرت و عضله
کتاب دایرة المعارف قدرت و عضله
...

کتاب دایرة المعارف قدرت و عضله | داود بیات | انتشارات ورزش

(1)
(0)

چاپ سوم 1398

رنگ و مدل کالا
چاپ سوم 1398
گارانتی کالا:

ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کتاب

تعداد
+
_
عدد نا موجود
95,000 تومان

توضیح و ویژگی‌‌‌‌های مهم

سوالی دارید؟

کاربران عزیز فروشگاه بهترین کتاب

با سلام، به زودی با ارائه پرفروش ترین و بهترین کتاب ها در خدمت شما هستیم. (ممنون از صبوری شما عزیزان)
هر گونه انتقاد و پیشنهادی دارید میتوانید از طریق صفحه تماس با ما در میان بگذارید.
سپاس از همراهی شما

پشتیبانی آنلاین

معرفی کتاب

کتاب دایرة المعارف قدرت و عضله توسط جیم استوپانی به نگارش درآمده است. این کتاب به دست داود بیات به زبان فارسی برگردان شده است. انتشارات ورزش سومین چاپ کتاب را در سال 1398 تهیه و منتشر کرده است.

موضوع: تربیت بدنی > رشته‌‌‌‌های ورزشی > بدنسازی و پرورش اندام

نوع جلد: شومیز

قطع: رحلی

نوبت چاپ: 3

سال چاپ: 1398

شابک: 9786007356531

تعداد صفحات: 304

وزن: 710 گرم

مقدمه مترجم

در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ وزﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮي ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿـﺖ ﭘـﺮورش اﻧـﺪام و زﯾﺮﺷـﺎﺧﻪﻫـﺎي آن ﯾﻌﻨـﯽ ﺑﺪن ﺳﺎزي ﮐﻼﺳﯿﮏ، ﻓﯿﺘﻨﺲ، ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟـﻮان وﺣﺘـی ﺑﺰرﮔﺴـﺎل رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ورزﺷـﮑﺎران رﺷﺘﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ وزﻧﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫـﺪاف ورزﺷـی شـﺎن ﭘـی برده اﻧـﺪ و ﺣﻀـﻮر ﻣـﺪاوم در ﺑﺎﺷـﮕﺎه هـﺎي ﺑﺪن ﺳﺎزي را ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل 1390، ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب "101 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﺮورش اﻧﺪام" را ﺑـﻪ ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘـﺮم ﻧﺸـﺮ ورزش، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺻﺎدﻗﯽ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادم و اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧـﺪ. ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ ﻣـﻦ از ﺗﺮﺟﻤـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب، اول آﻣﻮزش ﺷﯿﻮه ﺻﺤﯿﺢ اﺟﺮاي ﺣﺮﮐﺎت و دوم اراﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﺧـﻮب ﺟﺎﻣﻌـﻪ ورزﺷـﯽ از ﮐﺘـﺎب ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮدم رﺳﯿﺪم. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ از ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪم ﮐـﻪ ﻫـﻢ ورزﺷﮑﺎران و ﻫﻢ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﭘﺮورش اﻧﺪام و ﭘﺎورﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. در واﻗﻊ، ﻫﻤـﻮاره از ﻣـﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﮐﺘﺎب "101 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﺮورش اﻧﺪام" ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕـﺮي را ﻫـﻢ در ﻣـﻮرد اﺻـﻮل ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي وﯾﮋه ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾـﻦ ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ و اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﻼﺷـﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﻫﻤﻔﮑﺮي ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ.

ﺑﻪ دور از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﺷﺨﺼﯽ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدي ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ام، ﻣـﯽ ﺗـﻮاﻧﻢ ادﻋـﺎ ﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮديﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﭘﺮورش اﻧﺪام و ﭘﺎورﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ، ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻗﺪرﺗﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫـﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎزي و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺑﺪاﻧﯿﺪ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﭼﻪ ورزﺷـﮑﺎر ﺑﺎﺷـﯿﺪ و ﭼـﻪ ﻣﺮﺑـﯽ، ﻣـﺮد ﯾـﺎ زن، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﯾﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ، ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد رژﯾﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮزي ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﮐﺘﺎب، ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻ را در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺠﺰا در آﯾﻨﺪه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﮐﻨﯿﻢ. دوﺑﺎره، ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺼﻞ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﺮﮐﺎت اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﺮ و ﻣﺘﺮﺟﻢ، ﻗﺮار ﺑﺮ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات ﺷـﺪ؛ ورزﺷـﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب "101 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﺮورش اﻧﺪام" ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﮐﺘﺎب "داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺪرت و ﻋﻀﻠﻪ" ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ورزﺷﮑﺎران و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.

مزایای خرید

تهران - فروشگاه اینترنتی بهترین کتاب
مشاهده، بررسی و خرید کتاب ها از طریق سایت و اینستاگرام فروشگاه بهترین کتاب انجام می‌شود جهت ارتباط با ما می‌توانید از طریق صفحه تماس با ما سایت اقدام کنید.

logo-samandehi