آسیب دیدگی شدید ورزشی، انگیزش و تحلیل رفتگی: پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشکاران زبده هندبال آسیب دیده با توجه به کارکرد تئوری انگیزش خودمختاری

menuordersearch
behtarinketab.com
بلاگ مقالات علوم ورزشی
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سه شنبه
(1)
(0)
آسیب دیدگی شدید ورزشی، انگیزش و تحلیل رفتگی: پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشکاران زبده هندبال آسیب دیده با توجه به کارکرد تئوری انگیزش خودمختاری
آسیب دیدگی شدید ورزشی، انگیزش و تحلیل رفتگی: پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشکاران زبده هندبال آسیب دیده با توجه به کارکرد تئوری انگیزش خودمختاری

نویسندگان: رسول عربی، محمد کشتی دار، محمد اسماعیل افضل پور، جعفر خوشبختی و محمد رحیمی

در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ورزش ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ورزﺷﯽ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ، اﺳﺘﺮس، اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس از ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﻣﺠﺪد و از دﺳﺖ دادن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﯿﻤﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از عوامل ﺑﺮوز ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ ورزﺷﮑﺎران ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣوﺿﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ ورزﺷﮑﺎران از اواﯾﻞ 1980 در ورزش ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. اﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﺎزﻟﻮ و ﺟﮑﺴﻮن (ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ) ﻣﺪﻟﯽ از اﺳﺘﺮس ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ اراﺋﻪ داد. در اﯾﻦ ﻣﺪل ادﻋﺎ ﺷﺪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﺳﺘﺮس ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، دﮔﺮﺳﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ ﻓﺮد از دﯾﮕﺮان و ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎرض، ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒ، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري اﻧﺪک و ﭘﺎداش ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﺣﺴﺎس ﮔﺮاﻧﺒﺎري، ﻧﺎاﻣﯿﺪي ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ارزﯾﺎﺑﯽ ذﻫﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﺶ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﻨﺪرم ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ اﺳﺖ. اﺷﻤﯿﺖ و اﺳﺘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ورزش ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ورزﺷﮑﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن، دوﺳﺖ، اﻧﺮژي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺑﺪﻧﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و درﮔﯿﺮي ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ورزش ﻣﯽ ﮔﺬارد، ﺣﺎل ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ از ورزش ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ که این برای ورزشکار بسیار استرس زا است.

دانلود رایگان مقاله کامل (20 صفحه) با فرمت پی دی اف:

 

دانلود مقالات علوم ورزشی با فرمت pdf

تهران - فروشگاه اینترنتی بهترین کتاب
مشاهده، بررسی و خرید کتاب ها از طریق سایت و اینستاگرام فروشگاه بهترین کتاب انجام می‌شود جهت ارتباط با ما می‌توانید از طریق صفحه تماس با ما سایت اقدام کنید.

logo-samandehi